Upravit stránku

Desinfekční gel účinný proti obaleným virům

Denně jsme vystavováni mnoha virům, bakteriím a nečistotám, se kterými nelze vždy bezprostředně bojovat umytím rukou. My Vám nabízíme gelový alkoholový prostředek účinný i proti obaleným virům, který můžete mít stále při sobě.

Chráníme Vás i Vaše blízké.

Přípravek je vyráběn dle normy ČSN EN 1500, jedná se tedy o desinfekční gel, který je účinný i proti dnes tak nepopulárním obaleným virům. Na rozdíl od jiných podobných výrobků náš gel nezanechává na pokožce rukou nepříjemný alkoholový zápach, ani ji díky obsahu Aloe Vera a vitamínu E nevysušuje. Po použití jsou ruce jemné a zabalené do příjemné vůně. 

POUŽÍVEJTE BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU!

Účinné látky ve 100 g přípravku: Ethanol 63 g.

Označení:

Nebezpečné látky: Ethanol (CAS: 64-17-5).

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal do nebezpečného odpadu. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.

UFI: N5JK-E0AR-400A-409E

  Objem 100  (ml)
  Kód produktu 06699

  Tento web využívá cookies

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

  Nastavení cookies

  Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti