Upravit stránku

Prostředek na nádobí Lime

Prostředek na mytí nádobí Twister Lime se svěží, dlouhotrvající vůní limetky má výborné mycí a odmašťovací schopnosti. Speciální složení účinně chrání pokožku před vysoušením a zanechá Vaše ruce příjemně jemné i při každodenním používání.

Označení:

Nebezpečné látky:
(R)-p-mentha-1,8-dien
2-methylisothiazol-3(2H)-on
Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364  Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 
P501 Odstraňte obsah/obal do nebezpečného odpadu. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.

Objem 1000  (ml)
Kód produktu 00996

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti